[entry-title permalink="0"]

Liikennesuunnittelu perustuu liikennemäärälaskentoihin, ajonopeuksien tarkkailuun, onnettomuustietoihin, kadulle määriteltyyn toiminnalliseen luokitukseen (pääväylä, kokoojakatu, tonttikatu) ja yleisiin ohjeisiin liikennesuunnittelusta.

Jos liikennettä suunnitellaan tunnepitoisesti, mennään todennäköisesti metsään.

Virkamies ja asiantuntija perustavat päätöksensä faktoihin, jotka ovat mitattavissa ja perusteltavissa. Koettua liikenneturvallisuutta voidaan mitata käyttäjäkyselyillä, mutta otanta on tasan niin suuri kuin vastaajien määrä.

Jos viisi viidestäkymmenestä vastaa kyselyyn, tarkoittaa se, että on saatu tietää 10 % mielipide. 90 % eli valtaosa, ei ole mielipidettään antanut.

Samanlainen logiikka pätee myös kirjoittajan mielestä nettikeskusteluihin. Jos Riihimäki Facebook-ryhmässä on 11 175 jäsentä ja 20 henkeä keskustelee Erkyläntien liikennejärjestelyistä yhteensä 338 kommenttia (13.11.2017). Tarkoittaa se, että sanaisen arkkunsa on avannut 0,2 % ryhmään kuuluvista. 99,8 % ei ole asiaan ottanut kantaa, ainakaan julkisesti tässä ryhmässä. Suurimmalla osalla on varmasti mielipide asiaan, mutta melko suuri osa kaivaa popcornit esille.

Ongelma alkaa 1990-luvulla

Riihimäen liikenne- ja kaupunkisuunnittelu meni ensimmäisen kerran Erkyläntien osalta väärään suuntaan, kun itäiset kaupungin osat kaavoitettiin uusiksi asuinalueiksi kolmessa aallossa, eikä liikennettä ohjattu ensi tilassa V.I. Oksasen kadulle.

 • Uhkolaan ja Pohjankorpeen kaavoitettiin lisää asumista 1989 ja alueet rakentuivat 1990.
 • Vahteristo ja Kumpula kaavoitettiin 2000–2002 ja Teerimäenkadun pää rakentui 2003 ja Vahteristo 1 (Sienestäjänkatu) 2008 ja Vahteristo 2 (Marjastajankatu) 2009–2011.
 • Koivuranta (Koivikkotie) kaavoitettiin 2005 ja rakentui 2005–2006

Alla on kuva opaskartasta vuodelta 1982, joka kertoo hyvin, ettei nykyisiä itäisiä kaupunginosia ollut vielä olemassa. Ja vielä paremmin se kertoo, ettei V.I. Oksasenkadulta Peltosaaresta ollut yhteyttä Patastenmäen sillalle. Erkyläntie oli tähän aikaan yksi kaupungin pääväylistä.

Opaskartta vuodelta 1982

Suurin virhe on siis kirjoittajan mielestä tapahtunut liikenneverkon rakentamisessa: uudet asuinalueet 2000-luvulla olivat rakentuneet ja V.I. Oksasenkadun puhkaisu Patastenmäen sillalle rakennettiin vasta vuonna 2008. Ihmiset tottuivat käyttämään Erkyläntietä.

Ihmisten tapoja on erittäin vaikea muuttaa, kun johonkin on jo opittu ja totuttu.

Viimeaikaisia päätöksiä, tehtyjä toimenpiteitä ja kustannuksia

 • 2011 Yleiskaava2035 varten tehty koko kaupunkia koskeva selvitys linjaa, että Erkyläntien liikennettä pitäisi rauhoittaa ja liikenne pitäisi ohjata V.I. Oksasenkadulle ja Uhkolankadulle. Hallitus käsitteli selvitystä 16.5.2011 kokouksessaan.
 • 2009–2013 kuntalaisaloitteita ja toimenpiteitä Erkyläntien rauhoittamiseksi käsitellään useaan otteeseen teknisessä lautakunnassa. Erkyläntielle ehdotettuihin toimenpiteisiin ei lähdetä, ennen kuin V.I. Oksasen kadun ja Uhkolankadun sekä Erkyläntien ja Uhkolankadun kiertoliittymät toteutetaan (sujuva vaihtoehtoinen reitti Erkyläntielle).
 • 2014–2016 Vaihtoehtoisen (V.I. Oksasenkatu – Uhkolankatu) reitin sujuvuutta liikenteelle parannetaan ja V.I. Oksasen kadun suojateiden liikenneturvallisuutta parannetaan.
  • 2014 kiertoliittymät rakennetaan (kustannus yhteensä 300 000 €)
  • 2015 rakennetaan keskisaareke V.I. Oksasen kadun ja Muuntajankadun liittymään (kustannus 67 000 €)
  • 2016 rakennetaan keskisaareke V.I. Oksasen kadun ja Jupiterinkadun liittymään ja liittymän näkemiä parannetaan (kustannus 56 000 €)
 • 2015 Erkyläntien liikenneturvallisuutta käsitellään poliittisissa päätöksentekoelimissä, ongelmana on edelleen katuosuuden suuri liikennemäärä (3000 ajoneuvoa / vrk, tavoite 1000 ajoneuvoa / vrk) ja ylinopeudet. 7.9.2015 Kaupungin hallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:
  • Raskaiden ajoneuvojen läpiajoliikenne kielletään Erkyläntiellä välillä V.I. Oksasen katu – Uhkolankatu lukuun ottamatta julkista liikennettä.
  • V. I. Oksasen kadun ja Erkyläntien liittymän liikenneturvallisuuden parantamiseksi asetetaan pakollinen pysäyttäminen – merkki Erkyläntieltä liittymään tultaessa.
  • Nopeuksien hillitsemiseksi tehdään katuosuudelle kavennuksia kukkalaatikoilla, Patastenmäen puukoulun kohdalla olevat korotetut suojatie ja liittymä uusitaan sekä Patastenmäentien kohdalle rakennetaan uusi hidaste
  • Erkyläntien katuluokitus muutetaan kokoojakaduksi, mutta sen kunnossapitoluokitusta ei muuteta suuren kevyenliikenteen käyttäjämäärän vuoksi.
  • Tilannetta liikennevirtojen ohjauksen onnistumisen osalta tarkistetaan 2 vuoden kuluttua.
 • Kaupunginhallituksen päätös toimeenpannaan
  • 2015 loka-marraskuussa tehdään päätöksen mukaiset liikennemerkkimuutokset ja kukkalaatikkokavennukset
  • 2016 kesällä rakennetaan / uusitaan päätöksen mukaisesti korotetut liittymät ja suojatiet (kustannus 54 000 €)
  • 2017 loka-marraskuussa kaupungin hallituksen 2 vuoden kokeiluaika toimenpiteille päättyy ja tilanne arvioidaan

Vaihtoehtoiseen reittiin ja Erkyläntien liikenneturvallisuuteen on investoitu yhteensä 477 000 euroa. Kirjoittajan mielestä tämä ei ole paljon, sillä juuri tämän verran päätetyt toimenpiteet kustantavat. Kaksi kiertoliittymää tehtiin jopa hyvin edullisesti.

Nykytilanne ja katupäällikön päätös nro 233, päivätty 7.11.2017

1.6.2017 kaupungin hallintosääntömuutoksen yhteydessä virkamiehille annettiin aiempaa enemmän päätösvaltaa. Katupäällikkö mm. hyväksyy liikenteenohjaussuunnitelmat. Näin ollen Erkyläntielle kaupungin hallituksen tekemä päätös vuonna 2015 rauhoittamistoimenpiteistä arvioidaan virkamiespäätöksenä. Toki tähän virkamiespäätökseen on asianosaisilla ja kaikilla Riihimäen kuntalaisilla oikaisuvaatimusoikeus, jonka käsittelee kaupunkikehityslautakunta. Tämän lisäksi kaupunkikehityslautakunta voi käyttää virkamiespäätökseen otto-oikeutta ja näin ottaa päätöksen lautakunnalle tehtäväksi.

Aikaa oikaisuvaatimusten tekoon ja otto-oikeuden käyttämiseen on 28.11.2017 saakka.

Alusta lähtien virkamiesten ja asiantuntijoiden tavoitteena on ollut Erkyläntien liikenteen rauhoittaminen ja liikenteen ohjaaminen V.I. Oksasenkadulle ja Uhkolantielle.

Tilanteen arvioimiseksi kahden vuoden kokeilun jälkeen teetettiin konsultilla (Destia Oy) selvitys (kustannus 7000 €). Selvitys valmistui 6.11.2017. Selvityksen yhteydessä tehtiin liikennelaskentoja, ajonopeuden tarkkailua nopeusnäytöllä, tutkittiin onnettomuustilastot sekä tuotiin esille 2016 Erkyläntien varrella asukkaille tehdyn kyselyn tulokset. Näitä tuloksia verrattiin kahden vuoden takaiseen tilanteeseen.

Johtopäätöksenä oli, että läpiajoliikenne oli laskenut 13 %, (2015: 93 %, 2017: 80 %). Läpiajoliikenteen määrä on edelleen kohtuuttoman suuri. Liikennemäärät eivät olleet laskeneet lähes ollenkaan (noin 3000 ajoneuvoa / vrk), onnettomuuksia oli tapahtunut paljon.

Katupäällikön päätöksessä näiden faktojen perusteelta päätetään, että läpiajo kielletään, kukkalaatikot poistetaan ja toiminnalliselta luokaltaan jo aiemmin kokoojakaduksi alennetun Erkyläntien nopeusrajoitus lasketaan 30 km / h.

Moni periaatteesta läpiajaja perustellee läpiajoaan kaupassa käynnillä. Erkyläntiellä ajo on täysin sallittu, jos käyt matkan varrella asioimassa tai tervehtimässä tuttavaa, joka asuu kadun varrella.

Veera Bergström

Kirjoittaja on vs. katupäällikkö, viranhaltijapäätöksen allekirjoittanut virkamies. Riihimäen kaupungilla töissä vuodesta 2013.