[entry-title permalink="0"]

Valtuutetun työ on haastavaa ja vaatii paneutumista käsiteltäviin asioihin esityslistoja syvemmin, Miia Nahkuri, Kari Majaranta, Anni Antila ja Jere Mattila toteavat. Kuva Jenniina Nummela.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri sekä ensimmäistä kauttaan kaupunginvaltuustossa istuvat Anni Antila, Kari Majaranta ja Jere Mattila kertoivat ajatuksiaan valtuustotyöskentelystä ja Riihimäestä.

Musiikin monitoimimies

Musiikin monitoimimies ja viimeiset 18 vuotta Riihimäen A-kanttorina toiminut Kari Majaranta on asunut ikänsä seitsemän kilometrin säteellä Riihimäestä. Mies voi sanoa tuntevansa kaupungin hyvin. Parasta valtuustotyössä on olla kaupun­kilaisten äänitorvena hallintoon sekä kanssa­käyminen muiden valtuutettujen ja kaupungin työntekijöiden kanssa.

– Positiivista on olla osallisena asioissa, joilla on todellista merkitystä. Kääntöpuolena on niin sanottu poliittinen peli, jota en tun­nusta vielä osaavani. Valtuustotyötä siivittää kuitenkin mukavan positiivinen henki, määrit­telee Majaranta.

Musiikin maisterilla on erikoisosaamisena laulun A-tutkinto. Seniorivaltuutettu soittaa koskettimia IHAN JEES -bändissä, remontoi omakotitaloa ja kunnostaa venettään. Sosiaali- ja terveyslautakunnissa ja maakuntavaltuus­tossa varsinaisena jäsenenä ja kaupunkikehi­tyslautakunnan varajäsenenä toimiva Maja­ranta haluaa työssään ensisijaisesti olla osana nostamassa taloutta nousuun.
– Minulle tärkeimpiä asioita ovat oikeu­denmukaisuus, yhteen hiileen puhaltaminen ja turhan vastakkainasettelun purkaminen.

Musiikkiliikettä kaupunkialueella pyörit­tänyt valtuutettu on huolissaan keskustasta ja sen yrittäjistä.
– Riihimäki on hieno kaupunki, mutta kes­kusta on ongelmallinen ja ahdas. Prisma-kes­kus ja Voimala ovat vieneet kivijalkakauppojen asiakkaita, muistuttaa Majaranta.

Paluumuuttajana mukaan politiik­kaan.

Vihreiden Anni Antilan, 43, Riihimäki on itsekriittinen, rehellinen ja hiljaisesti ylpeä. Paljon kokoistaan suurempi. Poliitikon tavoitteena on toteuttaa niiden arvojen mukaista työskentelyä, johon äänestä­jät mandaatin antoivat – kestävän, yhteisölli­sen uutta luovan, yhden- ja tasa-arvoisen sekä kulttuuriaan ja ihmisiään arvostavan Riihi­mäen rakentamista. Innokas polkupyöräilijä on koulutukseltaan upseeri ja työskentee nyt freelancerina museotekniikan alalla.

Politiikkaan osallistuminen ei ole Antilalle itseisarvo.
– Toivoisin verkostojen ja yhteisöjen pys­tyvän paikallisesti rakentamaan toimivampaa yhteisöä. Politiikka kuitenkin on vahva väline – keino osallistua ja tukea yhteisön kasvua.

Työtään kaupunkikehityslautakunnassa Antila pitää merkityksellisenä. Haastava työ rohkaisee myös tutkimaan käsiteltäviä asioita esityslistoja syvemmin.
– Kestävän kehityksen seuraaminen yhdyskuntarakenteessa ja liikenteessä ovat asialistallani korkealla, kuten myös kaupunki­kuvaan, rakennustaiteeseen ja kaupunkiviihty­vyyteen liittyvät ratkaisut.

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin, elämän ja osallistumisen mahdollistaminen ovat lauta­kuntatyön keskeisiä näkökulmia.

Nuorisopolitiikasta kaupunginval­tuustoon.

19-vuotias Jere Mattila näkee Riihimäen rauhallisena, laadukkaita palveluita tuottavana kaupunkina, jossa kaikilla on hyvä olla.
– Tulevaisuudessa Riihimäen tulee profiloi­tua paremmin asukkaidensa huomioimisessa, jotta yhä useammalla olisi syitä muuttaa Riihi­mäelle, nuorukainen painottaa.

Mattilalla on kokemusta jo opiskelija- ja nuorisopolitiikasta. Lisäpotkua kuntavaaleihin antoivat kokemukset monenlaisten ihmisten arjesta ja tietyistä epäkohdista. Oikeustieteiden opiskelu tuo vankan tietopohjan yhteiskunnas­ta, mikä tukee myös valtuustotyötä.

– Haluan toimia oikeudenmukaisesti ke­tään mielistelemättä, puuttua relevantteihin seikkoihin ja pyrkiä aktiiviseen vuoropuhe­luun kuntalaisten kanssa. Sivistys- ja hyvin­vointilautakunnassa käsitellään peruskoulujen ja lukion sekä varhaiskasvatuksen asioita, jotka ovat minulle tärkeitä.

Mattila opiskelee Helsingissä kansanopis­tossa oikeustieteitä. Vapaa-aika kuluu luot­tamustehtävien, ystävien ja uusien taitojen harjoittelun parissa. Syksy tuo tullessaan vie­railun PS Linnunpesään ja Riihikotiin, minne Mattila tekee keikan vapaaehtoisena.
– Ja mikä parasta, minut on otettu erityi­sen positiivisesti vastaan. Kaikki tällainen tuo lisää energiaa omaan tekemiseen.

Puheenjohtaja tuo heikommankin äänet esiin.

Kaupunginhallituksen pu­heenjohtaja ja Hämeen Sosialidemokraatti­en puheenjohtaja Miia Nahkurin mukaan Riihimäki on virkeä ja sopivan kokonainen kaupunki, jonka kehitysmahdollisuudet ovat äärettömät.
– Täällä kaikki on lähellä, ja Riihimäki on koko maailmaa lähellä.

31 vuotias Nahkuri on sosiaalialan am­mattilainen ja töissä Janakkalan kunnassa.
– Keskuudessamme on monia heikom­massa asemassa olevia ihmisiä, joiden ääni ei kuulu yhteiskunnassa. Halusin tuoda esiin nämä äänet ja epäkohdat, joita työssäni näen.

Hyvää syntyy, kun erilaiset ihmiset kohtaavat. Tavoitelistalla on kuntalaisten luottamus sekä yhteistyön edistäminen eri ryh­mien ja ihmisten välillä myös kuntarajojen yli. Tähän tarvitaan yhteistyötä sekä toistem­me kuulemista. Uusi kuntalaki asettaa pu­heenjohtajan työhön paljon vaatimuksia.
– Taloudellinen tilanne on haastava, mutta toivoisin, että näkisimme kaupungin kehitysmahdollisuudet. Riihimäen sijainti on mainio, ja meillä on paljon erottumistekijoitä.

Nahkuri iloitsee nähdessään, kuinka paljon hyviä ideoita syntyy, kun eri tavalla asioista ajattelevat ihmiset kohtaavat.
– Jatkuva oppiminen on ilahduttaa ja pitää mielen virkeänä. Politiikka on ennen kaikkea ihmisenä kasvamista, ei kokoustekniikkaa.

Teksti Anna Korkala
Kuva Jenniina Nummela

Juttu on julkaistu Riihimäen kaupungin 2/2017 Koti & Kaupunki -asukaslehdessä.