[entry-title permalink="0"]

Varmuus on valttia, tuumaavat Pelastusopiston vanhempi opettaja Petri Huupponen, Martti Setälä Insta Trust Oy:stä ja Riihimäen kaupungin tekninen johtaja Jouko Lehtonen. Kuva Jenniina Nummela.

Kaupungit ja kunnat järjestävät säännöllisesti viranhaltijoilleen valmennushar­joitusta erilaisten kriisien varalta. Kuopiossa sijaitsevan Pelastusopiston lakisääteisenä teh­tävänä on häiriö- ja poikkeusoloihin valmenta­van koulutuksen antaminen.

– Olemme järjestäneet maakunnille ja yk­sittäisille kaupungeille näitä koulutuksia kes­kimäärin joka toinen vuosi, kertoo Pelastus­opiston vanhempi opettaja Petri Huupponen.

Harjoitusten taustalle suunnitellaan poikkeus- tai häiriötila.

Valmennusharjoituksia on järjestetty vuosikymmeniä, vaikkakin huomiota ne ovat saaneet vasta viime aikoina jännittyneen maa­ilmanpolitiikan vuoksi. Harjoituksia suunnitel­laan niin, että niiden taustalle kuvitellaan jokin poikkeus- tai häiriötila, joiden taustalla voisi olla kyberhyökkäys, rankkasateiden aiheutta­ma tulva tai pahimmassa tapauksessa sota.
– Kainuussa järjestimme harjoituksen, jossa evakuoitiin koko väestö toiselle puolelle maata.

Tavallisimpia harjoituksia viimeaikoina ovat olleet kyberhyökkäyksiin varautuminen.
– Tietoturvallisuuden parantaminen vaatii jatkuvaa päivittämistä. Kyberhyökkäyksen seurauksena voi olla myös laajamittainen säh­kökatkos ja sen aiheuttamat vahingot.

Kaikissa valmiusharjoituksissa on tärkeää informaation välittäminen viranomaisten kesken.
– Tärkeää on myös se, että nämä harjoi­tukset antavat osallistujille mahdollisuuden testata omia valmiustaitojaan sekä tunnistaa mahdolliset kehittämistarpeet, Huupponen painottaa.

Digitalisaatio elävöittää harjoituksia.

Digitalisaatio avaa uusia mahdol­lisuuksia. Valmennusharjoitusten apuna käytetään uusinta teknologiaa. Tietokonesimulaattoreiden avulla kriisitilanteesta saa­daan osallistujille aidompi kokemus.

– Digitalisaatio elävöittää harjoituksia ja tuo paljon myös uusia mahdollisuuksia. Käyttämällemme digitaaliselle harjoitusalus­talle voimme kerätä myös kaiken sen tiedon, jota harjoitus osallistujilleen tuottaa. Jokaisen on mahdollista käydä tilannetta jälkeenpäin uudelleen läpi.

Riihimäellä järjestettiin syyskuun 19. päivä Tulva17-valmiusharjoitus, jonka Petri Huupponen on suunnitellut yhdessä Hämeen ELY-keskuksen sekä turvallisuusteknologiaa tuottavan Insta Trust Oy:n kanssa. Instan Trasim harjoitusalustaa sekä harjoi­tustoiminnan kehittämisen asiantuntijaosaa­mista on hyödynnetty useilla eri viranomais­tahoilla samoin kuin suurissa teollisuus- ja palveluyrityksissä.

– Valmiusharjoituksia ja niihin liittyviä teknologiaratkaisuja olemme toteuttaneet muun muassa huoltovarmuusorganisaation, metsä- ja energiateollisuuden, finanssialan, sairaanhoitopiirien, aluehallintoviranomais­ten, kaupunkien sekä oppilaitosten kanssa. Niissä on hyödynnetty Instan Trasim simulaat­torin lisäksi tilanteesta riippuen myös muun muassa Instan tuottamia häiriötilanteiden 3D visualisointeja ja kriisijohtamissovelluksia, Insta Trustin asiakkuus- ja kehitysjohtaja Martti Setälä listaa.

Isommassa mittakaavassa turvallisuusteknologiasta ja teollisuusautomaatiosta tun­nettu Insta-konserni tuottaa uuden kansallisen hätäkeskustietojärjestelmän, erilaisia tilannekuva- ja johtamisjärjestelmiä sekä monipuolisia kyber- ja tietoturvallisuuden pal­veluita vaativille viranomais- ja yritysasiakkaille.

Harjoitus antaa tuntumaa yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.

Valmiusharjoituksessa osallistujat tekevät kukin omaa työtään, ja harjoituksen avulla he saavat tuntuman siitä, kuinka muun muassa yh­teistyötä eri toimijoiden kanssa tulee kehittää.
– Jokainen joutuu tekemään kriisissä omia yksittäisiä päätöksiään sekä päätöksiä myös ryhmässä. Osallistujat saavat kokemusta siitä, miten opittuja toimintamalleja on osattu hyö­dyntää ja ovatko ne tässä kriisissä riittävät. Koko porukka oppii toimimaan tiiminä, Setälä toteaa.

Harjoitusteknologian avulla voidaan myös keventää harjoitusvalmistelijoiden työtaak­kaa ja lisätä toiminnan vaikuttavuuden lisäksi myös sen tehokkuutta.

Suurtulvaan osataan varautua.

Suurtulvaan osataan varautua. Riihi­mäki on valtakunnallisesti merkittävä tulva­riskialue. Vantaajoen vesistöalueen ylimmät latvaosat kulkevat kaupungin läpi ja rankka­sateen jatkuessa riittävän pitkään alkaa joki tulvia.

Vanhimmat kaupunkilaiset muistavat vielä vuoden 1966 suurtulvan, jonka aiheutti run­sasluminen talvi. Kesän 2004 tulvan aiheutti puolestaan raju rankkasade. Ilmastonmuutok­sen myötä voimakkaat sateet yleistyvät ja sitä myötä myös mahdolliset tulvat.

Viranomaiset eivät kuitenkaan ole jääneet odottamaan kädet ristissä mahdollista tulva­kriisiä, vaan asiaan varaudutaan tehokkaasti.

Tulva17-valmiusharjoitukseen osallistuivat Riihimäen kaupunki, Kanta-Hämeen pelastus­laitos, Hämeen ELY-keskus, Riihimäen vesi, Tulvakeskus, Etelä-Suomen aluehallintavirasto ja Puolustusvoimat. Valmiusharjoitus ei näkynyt millään taval­la kaupunkilaisten arjessa, koska se järjestet­tiin virtuaalisesti.

Teksti Anne Tarsalainen
Kuva Jenniina Nummela

Juttu on julkaistu Riihimäen kaupungin 2/2017 Koti & Kaupunki -asukaslehdessä.