Sivi: Robotiikkaa kaikille peruskoululaisille – miksi ihmeessä?

Pientä pohdittavaa. Kuva Riihimäen kaupunki

Pientä pohdittavaa. Kuva Riihimäen kaupunki

Maailmalla on viimeisen kymmenen vuoden ajan kehitetty useita uusia robotiikan oppimisympäristöjä, joissa käytössä yhdistyvät mekaniikan rakentelun ongelmaratkaisutaidot, yhteisölliset oppimistehtävät, ohjelmointitaidot sekä uudenlaiset pedagogiset ratkaisut. Robotiikka ja ohjelmointi on innostava osa teknologian ja luovuuden yhdistämistä. Toisin sanoen robotiikan ja ohjelmoinnin kautta on tarkoitus kartuttaa oppilaan arki- ja työelämän vaatimia tulevaisuuden taitoja.

Robotiikassa ja ohjelmoinnissa yhdistyy teknologia ja luovuus.

Useissa kehittyneissä ja kehittyvissä Euroopan ulkopuolissa maissa robotiikan opetusta on annettu perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa yli kymmenen vuoden ajan. Uuden opetusalueen tarpeellisuutta on esimerkiksi USA:ssa perusteltu kansallisen teollisuuden kilpailukyvyn palauttamisella tai säilyttämisellä.

Esimerkiksi maailman suurimassa opetusteknologian BETT-tapahtumassa Lontoossa ensimmäisiä robotiikan oppimisympäristöjä esiteltiin vuonna 2010. Kuusi vuotta myöhemmin oli esillä useita eri maissa kehitettyjä ja eri kouluasteilla opetuskäytössä olevia oppimisympäristöjä sekä eri koulujen robotiikan opetuksessa toteuttamia opetushankkeita. Lisäksi useat Brittein saarilla toimivat robotiikan opetusta edistävät järjestöt ja täydennyskoulutusorganisaatiot esittelivät omaa robotiikan opetuksen opettajien täydennyskoulutus- ja tukipalvelutarjontaansa.

Robotiikka huomioidaan uudessa OPSissa

Ohjelmointihaasteita. Kuva Riihimäen kaupunki

Ohjelmointihaasteita. Kuva Riihimäen kaupunki

Suomessa robotiikan opetuksesta on laajemmin kiinnostuttu vasta vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistuksen valmisteluvaiheessa. Syksyllä 2016 perusopetuksessa käyttöön otettavissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan koodaus ja robotiikanopetus ensimmäisen kerran. Vuosiluokkien 3–6 kohdalla todetaan muun muassa: ”Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio.” Vastaavasti matematiikan kohdalla todetaan, että matematiikan opetuksen tavoitteena vuosiluokille 3–6 on ”innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ympäristössä.”

Yläluokkien käsityön opetusta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjeistaa seuraavasti: ”Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.”

Älykäs robotiikka ja automaatio lisääntyy kaikilla toimialoilla

Robotiikan opetuksen painotuksen voi olettaa kasvavan voimakkaasti hallitusohjelman ja valtioneuvoston 2.6.2016 tekemän älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta tekemän periaatepäätöksen vuoksi. Periaatepäätöksen tavoitteena ja visiona vuoteen 2020 on älykkään robotiikan ja automaation käytön huomattava lisääntyminen kaikilla toimialoilla, etenkin teollisuudessa, tieto- ja palvelutyössä sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Suomessa syntyy robotiikkaan ja automaatioon liittyviä tuotteita, palveluita ja innovaatioita.

Älykästä robotiikkaa ja automaatiota sekä niiden tutkimusta kehitetään moniammatillisesti ja tietoturvallisesti. Suomessa otetaan käyttöön uusia älykästä robotiikkaa ja automaatiota sekä keinoälyä hyödyntäviä liiketoimintamalleja. Suomessa syntyy robotiikkaan ja automaatioon liittyviä uusia tuotteita, palveluita ja innovaatioita. Älykkään robotiikan ja automaation merkitys osana digitalisaatiota ymmärretään ja hyväksytään laajasti yhteiskunnassa.

Valtioneuvoston linjauksen ja toimenpiteiden mukaan hallituksen kärkihankkeen robotiikkaa ja automaatiota edistämään pyrkivän toimenpiteen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistä näkemystä asian tärkeydestä ja tarvittavista toimenpiteistä sekä sitoutumista toimenpiteiden läpiviemiseen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Riihimäki vastaa haasteisiin

Elementary-sarjan oppilaita haastekilpasuorituksessa Kentucky:ssa keväällä 2016. Kuva Riihimäen kaupunki

Elementary-sarjan oppilaita haastekilpasuorituksessa Kentucky:ssa keväällä 2016. Kuva Riihimäen kaupunki

Opetuksen järjestämisen näkökulmasta uusi opetussuunnitelma ja valtioneuvoston kesäkuussa tekemä periaatepäätös älykkään robotiikan ja automaation kehittämisestä edellyttää paikallisella tasolla päätöksiä näiden osa-alueiden opetuksen järjestämistä koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla.

Robotiikka yläkoulujen matematiikan ja käsityön tunneille.

Onneksi Riihimäellä on hyvät valmiudet vastata näihin haasteisiin. Harjunrinteen koulussa on yli kahden vuoden kokeiltu kerhomuotoisesti perusopetuksen 6.– 7. luokilla robotiikan opetusta VEX IQ -oppimisympäristössä. Toiseksi sivistyslautakunta on keväällä päättänyt, että robotiikkaa tullaan opettamaan käsityöopetuksen yhteydessä perusopetuksen 6.luokilla.

Riihimäellä perusopetuksen 7.–9. luokkien paikallisen opetussuunnitelman laatiminen alkaa lukuvuoden 2016–2017 alussa, jolloin robotiikan opetus voidaan sisällyttää kaikille pakollisena opetuksena yläkoulujen matematiikan ja käsityön opetussuunnitelmiin. Paikallisessa opetussuunnitelmassa voidaan myös päättää tarjota 8. ja 9. luokilla valinnaisena oppiaineena robotiikkaa.

Aurinkoista kesää toivottaen

Esa Santakallio

Kirjoittaja on Riihimäen kaupungin sivistystoimenjohtaja. Sivi-blogissa kerrotaan sivistyspalveluiden monipuolisesta toiminnasta. Sivistystoimi järjestää varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta noin 4 000 lapselle. Lisäksi Riihimäellä annetaan lukiokoulutusta päivä- ja aikuislukiossa. Koulutustarjontaan kuuluvat myös kansalaisopiston, käsityökoulu Leijan, lasten ja nuorten kuvataidekoulun sekä musiikkiopiston opinnot ja kurssit. Myös kaupungin kirjasto ja ruokapalvelut ovat osa sivistystoimea.