Valion Riihimäen meijeri on suuri veden käyttäjä

Valion Riihimäen meijeri on alueen suurimpia veden käyttäjiä ja jätevesien kuormittajia. Puhdas vesi ja hyvä toimitusvarmuus ovat avainasioita elintarvikealan jätille. Yhteistyötä on tehtykin Riihimäen Veden kanssa hyvässä hengessä molemmin puolin.

Riihimäen Vesi

Riihimäen Vesi tutkii veden laatua säännöllisesti, ja se täyttää hyvä talousveden vaatimukset. Kuva Mikko Käkelä

Riihimäen meijeri on toiminnaltaan ja mittasuhteiltaan valtava teollisuuslaitos. Ny­kyisen tuotantolaitoksen kokonaispinta-ala on noin 18 000 m2 ja henkilökuntaa on keskimää­rin 380 henkilöä. Työtä meijerissä tehdään joka ikinen päivä 24 tuntia vuorokaudessa, yhdes­sä, kahdessa tai kolmessa vuorossa työtehtä­vistä riippuen.

– Prosessinhan voisi sinänsä keskeyttää, mutta lehmät eivät lepää. Ne lypsävät ja mai­toa tulee meijeriin runsaat 200 miljoonaa litraa vuodessa eli keskimäärin 575 000 litraa päi­vässä. Sitä ei seisoteta meijerissä, vaan tänään meijeriin tullut maito on huomenna kaupan hyllyssä, kertoo kiinteistövastaava Tapani Mäkinen.

Riihimäen meijeri on Suomen suurin tuore­meijeri, jonka jakelualueella sijaitsee peräti 52 prosenttia suomalaisista. Maitonsa meijeri saa noin 100 kilometrin säteellä sijaitsevilta maatiloilta. Päätuotteita ovat maito, jogurtti ja piimä.

Suuri veden käyttäjä. Vuodessa kuluu lä­hes 500 000 kuutiota hyvänlaatuista talousvet­tä. Enemmänkin tarvitaan, mutta osa vedestä pystytään kierrättämään ja käyttämään kah­teen kertaan. Tuotantolaitteisiin ei kierrätettyä vettä kuitenkaan käytetä, niiden huuhtelut tehdään aina tuoreella talousvedellä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että osa puhtaasta talousvedestä käytetään tuotteiden jäähdytyk­seen, joten se voidaan kierrättää vielä uudel­leen. Tuotteisiin ei vettä luonnollisestikaan tarvita, vaan pelkästään pesuihin, Mäkinen sanoo.

– Puhtauden ja hygienian vaatimukset ovat tinkimättömät. Maitoa tulee keskimää­rin 25 täysperävaunurekkaa vuorokaudessa ja jokainen niistä pestään huolellisesti ulkoa, ennen kuin ne ajavat sisätiloihin purkamaan maitoa, ja tankit pestään sisäpuolelta, kun ne on tyhjennetty, kertoo ympäristövastaava Jar­mo Juurinen.

Ympäristö on meille tärkeä arvo, ja haluamme kantaa vastuuta omalta osaltamme.

Hyvää vettä. Riihimäen Veden toimittama talousvesi on Mäkisen ja Juurisen mukaan hyvää vettä. Elintarviketeollisuuden vaati­mukset ovat kuitenkin äärettömän tiukat, joten vesi suodatetaan vielä ennen sen sisääntuloa laitokseen.

Näillä menetelmillä meijeri pystyy estä­mään mahdollisten putkistoperäisten sakkojen pääsyn järjestelmiin.

– Sinänsä ne ovat täysin vaarattomia asioita, mutta me emme voi riskeerata mitään. Me tuotamme maailman puhtainta ja parasta maitoa, joka on tutkitusti parempaa kuin vaik­kapa luomumaito Keski-Euroopassa, Mäkinen toteaa.

– Yhteistyö Riihimäen Veden kanssa on erinomaista. He ovat käyneet useasti täällä, tietävät meidän tarpeemme ja kertovat ajoissa esimerkiksi kaikista sellaisista toimenpiteistä, jotka saattavat näkyä vedessä.

Riihimäen meijeri

Riihimäen meijerissä käsitellään maitoa keskimäärin 575 000 litraa vuorokaudessa. Kuva Mikko Käkelä

Vesi tutkitaan. Riihimäen Vesi tutkii ve­den laatua säännöllisesti, ja se täyttää kaikki hyvän talousveden vaatimukset. Tämän lisäksi vettä tutkii myös Valio omilla testeillä viikoit­tain.

– Tutkimme vedestä myös hiivat ja homeet tavallisten coli- ja kokonaisbakteeritestien lisäksi. Ongelmia ei ole ollut. Me emme tie­tenkään elintarviketuottajana kansainvälisenä elintarvikkeidenvalmistajana voi riskeerata mitään. Tuotteemme ovat aina seuraavana päivänä yli kahden miljoonan suomalaisen ulottuvilla, Mäkinen toteaa.

– Varmistustoimenpiteenä jokainen meije­riin otettu vesipisara kulkee myös ultraviolet­tivalodesinfioinnin kautta. Sama toimenpide tosin tehdään, kun vesi lähtee Riihimäen Ve­den tuotantolaitokselta, mutta me haluamme varmistaa kaiken, Juurinen selittää.

– Tämä on meidän tapamme toimia. Sama koskee maitoa. Jokaisesta erästä tutkitaan mikrobit, rasvat, proteiinit ja lääkejäämät, eli antibiootit. Jos ongelmia on, me emme ota erää vastaan, vaan se lähtee esimerkiksi Ekokemille tai Biovakalle tuhottavaksi.

Jätevesiyhteistyötä. Paitsi suuri veden käyttäjä, Riihimäen meijeri on myös suuri jäte­vesien tuottaja. Kaikkiaan sitä kertyy noin yli 450 000 kuutiota vuodessa.

– Meidän aiheuttamamme rasitus puhdis­tamolle on hyvin suuri, minkä vuoksi olemme tehneet pitkään yhteistyötä Riihimäen Veden kanssa ja pyrkineet osaltamme pienentämään aiheuttamaamme rasitusta. Olemme vuosien aikana muun muassa investoineet Riihimäen Veden puhdistamolle meijerivesien esikäsit­telyyn ja olleet mukana rakentamassa neutra­lointiyksikköä. Tulevaisuudessa rakennamme yhdessä meijerin jätevesille varoaltaan ja näin varmistamme puhdistamon toiminnan ja vä­hennämme Vantaanjoen vesistöön kohdistuvia kuormitusriskejä.

– Ympäristö on meille tärkeä arvo, ja ha­luamme kantaa vastuuta omalta osaltamme, Mäkinen sanoo.

Juurisen mukaan omaa jätevesien käsitte­lyä ei meijerillä voi olla, koska se estäisi tuot­teiden viennin esimerkiksi Venäjälle.

– Heidän lainsäädäntönsä mukaan samalla tontilla ei voi olla jätevesien käsittelyä.

Tällä hetkellä vientiä Venäjälle ei tosin ole, mutta tulevaisuudesta ei ole tietoa. Uusi suuri tuotantolaitos valmistuu nykyisen läheisyy­teen loppuvuodesta 2017, joten suuren riihi­mäkeläisen työllistäjän tulevaisuus näyttää hyvältä.

Kuvat Mikko Käkelä